جستجو

weather.ir is down

وزارت بازرگاني

معاونت توسعه بازرگانی داخلي

معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي

معاونت هماهنگی و امور مجلس

معاونت امور بين الملل

سازمان توسعه تجارت ايران

صندوق ضمانت صادرات ايران

مشاوران جوان

نقطه تجاری ايران

مركز ملي فرش ايران

شركت بازرگاني دولتي ايران

 مرکز امور اصناف و بازرگانان

شرکت خدمات انفورماتيک راهبر

وابستگان بازرگاني جمهوري اسلامي ايران

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

 مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران

شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ا

 سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان


شرح وظایف

اداره كل امور اداري

 

 

شرح وظایف اداره کل امور اداری

 

·        صدور كليه احكام كارگزيني و قراردادهاي خريد خدمت كاركنان .

·         اجراي قوانين و مقررات استخدامي و طرح هاي طبقه بندي مشاغل .

·        بررسي نيازها و فراهم آوردن امكانات رفاهي ، تعاون ، بهداشت و درمان كاركنان وزارتخانه .

·         انجام امور بازنشستگان و موظفين بر اساس مقررات مربوط.

·        پيش بيني و بر آورد و تامين نيازهاي وزارتخانه در زمينه وسايل و ملزومات ، نگهداري و توزيع آنها بين واحدهاي مختلف در چارچوب قوانين و مقررات .

·         برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به تامين خدمات عمومي نظير آب ، برق ، سوخت ،‌حمل و نقل ، نظافت ،‌سرايداري ، چاپ و تكثير ، مخابرات،‌تاسيسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و مراجعين .

·         برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به فعاليت شركت هاي تعاوني مصرف و مسكن وزارتخانه .

·         انجام اقدامات لازم در زمينه مسائل مختلف اداري و رفاهي خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران وزارتخانه .

·        مطالعه و بررسي و اظهار نظر كارشناسي درخصوص  بهبود كيفيت خدمات كاركنان و مراجعين .

·        همكاري و هماهنگي با واحد مربوطه به منظور بكارگيري فن آوري هاي نوين اطلاعاتي ،‌اداري و مالي و بكارگيري اتوماسيون اداري .   

 

شرح وظایف مدیر کل امور اداری

 ·        اعمال نظارتهای لازم به منظور پیش بینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارتخانه براساس برنامه تشکیلات و بودجه مصوب قوانین و مقررات مربوطه

·        نظارت بر صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان

·        فراهم نمودن امکانات رفاهی، تعاونی، بهداشت و درمان کارکنان وزارتخانه

·        اعمال نظارتهای لازم بمنظور تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و مشخصات کارکنان و بهنگام نمودن آن

·        نظارت بر اجرای قوانین و مقررات استخدامی و طرح طبقه بندی مشاغل

·        سرپرستی در انجام امور بازنشستگان و موظفین براساس مقررات مربوطه

·        فراهم نمودن امکانات ، برآورد و تامین نیازهای وزارتخانه در زمینه وسایل و ملزومات ، نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات

·        اعمال نظارت های لازم به منظور تامین خدمات عمومی نظیر آب، برق، سوخت ، حمل و نقل ، نظافت ، سرایداری ، مخابرات، تاسیسات و کنترل ورود و خروج مراجعین

·        نظارت بر دریافت ، ثبت، توزیع و ارجاع کلیه نامه ها و مکاتبات وارده و صادره و بایگانی مکاتبات

·        فراهم نمودن امکانات خدمات مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن کارکنان وزارتخانه

·        امضای مکاتبات و احکام استخدامی در حدود اختیارات قانونی و تفویض شده

·        نظارت بر انجام امور تربیت بدنی برابر قوانین و مصوبات

·        نظارت عالیه بر اجرای مقررات در استانها

·        بررسی و اظهار نظر کارشناسی درخصوص بهبود کیفیت خدمات کارکنان و مراجعین

·        همکاری و هماهنگی با واحد مربوطه بمنظور بکارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی ، اداری و مالی و بکارگیری اتوماسیون اداری

 

شرح وظایف معاون مدیرکل امور اداری

 ·        نظارت بر اجرای قوانین و مقررات استخدامی و طرح های طبقه بندی مشاغل

·        نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان

·        پیگیری نیازها  و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون، بهداشت و درمان کارکنان وزارتخانه

·        نظارت بر امور بازنشستگان و موظفین براساس مقررات

·        نظارت بر کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین ، چاپ و تکثیر و دورنگار

·        پیگیری برنامه ها و نظارت بر امور مربوط به شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن وزارتخانه

·        هدایت و راهنمایی سازمانها و موسسات و شرکتهای تابعه وزارت بازرگانی در امورات اداری و نظارت و کنترل آنها وفق قوانین و مقررات

·        امضای مکاتبات و احکام استخدامی در حدود اختیارات قانونی تفویض شده

·        شرکت در جلسات مربوط به امور اداری

·        انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

  

شرح وظایف معاون مدیرکل بخش پشتیبانی و خدمات

  ·        اعمال نظارتهای لازم به منظور تامین نیازهای وزارتخانه در زمینه وسایل و ملزومات نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات.

·        اعمال نظارتهای لازم به منظور نگهداری تاسیسات آب، برق، تلفن، آسانسور و دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی وزارتخانه.

·        سرپرستی و نظارت بر فعالیت خدمتگزاران، تلفن چی ها و رانندگان و تلاش جهت حسن انجام امور نقلیه.

·        نظارت بر نحوه انجام امور خدماتی و مطالعه گزارشهای ارائه شده به منظور رفع مشکلات موجود.

·        برآورد و پیش بینی مایحتاج مورد نیاز وزارتخانه بطور سالانه و رسیدگی به اسناد و مدارک خرید لوازم مربوط.

·        اعمال نظارتهای لازم بر فعالیت سرپرستهای ایاب و ذهاب کارکنان و انجام تعمیر و سرویس به موقع خودروها.

·        نظارت و سرپرستی به منظور نگهداری سوابق آماری خودروها و صورتجلسه های تعویضی.

·        اعمال نظارتهای لازم به منظور تعمیر و نگهداری وسایل و ملزومات اداری و تنظیف ساختمان.

·        رسیدگی به درخواستهای مربوط به خرید لوازم  قطعات یدکی و سایر ملزومات اداری و امضای درخواستها و سایر نامه های صادره از اداره خدمات.

·        سرپرستی و نظارت بر امور چاپ و تکثیر و دورنویس و نامه های صادره و وارده.

·        انجام بازرسی مستمر از ساختمان تاسیسات و سیستم های آب و برق و روشنایی و تلاش جهت رفع نواقص و مشکلات موجود.

·        انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.